ASKERİ CEZA AVUKATI | KOLLUK DİSİPLİN HUKUKU AVUKATI

Disiplin denildiğinde bir kurumun iç düzeninin korunması akla gelir. Burada da idarenin kurum düzeni koruma çabası karşımıza çıkmaktadır. Askeri ceza avukatı ve kolluk disiplin hukuku avukatı bu alan üzerinde çalışır.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet personelleri hakkında disiplin işlemleri bakımından 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun uygulanmaktadır. Kanunda genel hükümlerle birlikte disiplinsizliklere de teker teker değinilmiştir. Ancak kanunu detaylı bir şekilde incelediğimizde disiplinsizlik teşkil eden bir eylemin birden fazla disiplinsizliğin tipikliğine uyabileceğini, bazı benzer disiplinsizlik tanımlarının ise birbirine karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu görüyoruz. Bu nedenle personele, disiplinsizlik teşkil eyleme uymayan ve/veya eylemle orantılı olmayan disiplin cezasının verilmesi halinde hukuka aykırı bir durum ortaya çıkacaktır.

Kolluk personelinin disiplinsizlik teşkil ettiği düşünülen bir eylemi tespit edildiğinde idarece personel hakkında disiplin soruşturması başlatılır. Disiplin soruşturması başlatılmadan personele ceza verilmesi hukuka aykırı olup personel veya personelin askeri ceza avukatı-disiplin hukuku avukatı olarak birlikte çalışacağı avukat tarafından disiplin cezasının iptali için idare mahkemesinde dava açılabilir. İdare hukukunda da süreler oldukça önemli olduğundan sürecin bir askeri ceza avukatı ve disiplin hukuku avukatı tarafından yürütülmesinde yarar vardır.

Disiplin cezaları hafiften ağıra doğru; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma ve devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir. Her bir disiplin cezasının ceza puanı farklı olup personel tarafından ceza puanlarının sınırı aşmaması için çok dikkat edilmelidir. Aksi takdirde meslekten çıkarılmaya uzanan bir süreç başlayacaktır.

Disiplin soruşturması neticesinde disiplin amiri disiplin cezası tesis edebilir ya da etmeyebilir. Bu konuda yetki disiplin amirine aittir. Çünkü disiplin soruşturma raporunun bağlayıcılığı yoktur.

Ayrıca disiplin amiri, ceza verme yetkisinin kimde olduğuna oldukça dikkat etmelidir. Eğer yetkisi olmadığı halde disiplin cezası verirse bu cezanın iptali idare mahkemesinden talep edilebilir. Eğer kendisinin disiplin cezası vermeye yetkisi yoksa bir üst disiplin amiri ceza verebilir. Ancak disiplinsizliğin niteliğine göre disiplin cezası verme yetkisi Disiplin Kuruluna aitse dosya Disiplin Kuruluna gönderilmelidir.

İdare mahkemeleri için oldukça önemli kıstaslar vardır. Genelde dava dosyalarında gördüğümüz üzere bazı önemli noktalara mahkemeler tarafından ayrıca dikkat edilmektedir. Yetki ve usul konuları, soruşturma, soruşturmanın tarafsızlığı, tipiklik unsuru ve daha çok sayıda husus davanın olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasına doğrudan ya da dolaylı etki etmektedir.

Disiplin Subayı ve Disiplin Kurulu Raportörlüğü yaptığım zamanlarda kolluk personelinin özellikle dava açma konusunda çekinceleri olduğunu gözlemledim. Haksız ya da hukuka aykırı olarak tesis edilen disiplin cezasının iptali için idare mahkemesine dava açılması sorgulanamaz bir haktır. Bu nedenle idare mahkemesinde disiplin cezasının iptali için dava açılması kanuni bir hakkın kullanılmasından ibarettir. Disiplin cezasının iptal edilmesi kolluk personelinin mesleki geleceği açısından çok fazla öneme sahiptir.

SAYILIR AVUKATLIK BÜROSU olarak kolluk disiplin hukuku ve askeri ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Kolluk personellerine disiplin cezası verildiği durumlarda şartları mevcutsa idare mahkemesinde iptal davası açılması noktasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.