DEPORT AVUKATI | DEPORT KARARI KALDIRMA

Sınır dışı etme yani bilinen adıyla deport kararının hangi hallerde verilebileceği 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilmiştir. Sınır dışı etme kararı valiliklerce alınabilir. Sınır dışı etme kararına ilişkin süreç azami 48 saat sürmektedir. Konunun hassas olması nedeniyle hakkında sınır dışı kararı yani deport kararı verilenler sıklıkla deport avukatı ya da deport kaldırma avukatı ile iletişime geçmekte ve deport kararının kaldırılması için bu konuda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışmak istemektedirler. Şimdi biraz sınır dışı kararı (deport kararı) hakkında bilgiler verelim ve deport kararına karşı hangi hukuki yolların olduğuna değinelim.

Kimler hakkında sınır dışı etme kararı verilebilir?

 •  5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 • Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 •  Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler
 • Kanun’un 54’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

Yukarıdaki hallerin mevcudiyeti halinde sınır dışı etme kararının alınması gerektiği ve bu nedenle idareye takdir yetkisinin tanınmadığı söylenebilir. Ancak sayılan bu hallerin bazıları dikkate alındığında söz konusu bazı şartların değerlendirmeye tabi olduğu görülecektir. Bu sebeple doğrudan olmasa da dolaylı yoldan idarenin takdir yetkisinin bulunduğu söylenebilir.

Deport kararına (sınır dışı etme kararı) yargı yoluna başvurulabilir mi? Deport kararı sonrası hukuki süreç nasıldır?

Sınır dışı etme kararı yani deport kararı gerekçeleri de içerecek şekilde hakkında deport kararı verilmiş olan yabancıya veya deport avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya deport avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir.İdare mahkemesine yapılan bu başvuru on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır. Bu başvurunun aynı zamanda yabancı veya yabancının deport avukatı tarafından deport kararını veren makam da bildirilmesi gerekir. İdare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir. Yargılama süresince yabancının aksi yönde bir talebi olmadıkça yabancı sınır dışı edilmez.

Sınır dışı yani deport süreci sadece bu anlatımdan ibaret olmayıp Türkiye’yi Terke Davet, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim, Sulh Ceza Hakimine Başvuru, Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi ve diğer süreçler gibi farklı süreçleri de barındırmakta olup deport sürecinin hassas ve zorlu bir süreç olması nedeniyle deport avukatı (deport kaldırma avukatı) tarafından takip edilmesi yabancı açısından faydalı olacaktır.