MOREVİM PARA İADESİ

Tasarruf finansman şirketleri para iadesi yapacak mı? 21 tasarruf finansman şirketinin hangi gerekçeyle tasfiyesine karar verildi? Hukuki süreç nasıl işleyecek? Faizsiz konut ya da taşınmaz satın almak amacıyla söz konusu 21 şirkete ödeme yapanlar ne yapmalılar?

Faizsiz finansman modeli ile ev veya araç almak isteyerek tasarruf finansman şirketlerini tercih edenler olduğunu biliyoruz. Söz konusu tasarruf finansman şirketleri 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile BDDK tarafından denetim ve gözetim altına alınmıştı. BDDK daha sonra faizsiz finansman alanında faaliyet gösteren bu şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi için intibak şartı getirmişti.

Ancak gerekli şartları sağlayamayan  21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verildi. Ayrıca 01.07.2021 tarihinden itibaren açıklanan şirketlerin tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkilerinin olmadığı da BDDK kararında vurgulandı.

Tasarruf finansman şirketlerine para yatıranlar ne yapmalı? Faizsiz konut veya taşıt almak için bu şirketlere para yatıranlar hukuki destek almalı mı?

Tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinde tasarrufu bulunan mudiler yatırdıkları paranın akıbetinin ne olacağı konusunda oldukça endişeliler. Her şeyden önce işleyecek olan bu süreç belirli bir zaman alsa da yatırılan miktarların yüksek olması sebebiyle gerekli takibin yapılması ve alacağın süreç sonunda başarılı bir şekilde tahsil edilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Finans avukatı ile hukuki süreci takip etmenin avantajları nelerdir?

BDDK ve TMSF, tasarruf finansman şirketlerince tahsil edilen mudilere ait tasarrufların mudilere yani tasfiye alacaklılarına geri ödenmesi noktasındaki anahtar kuruluşlardır.

Tasfiye süreci TMSF tarafından Tasfiye Komisyonunca yürütülecektir. Ancak tasfiye alacaklılarının  süreci yakından takip etmesi, gerekli başvuruların ilgili makama ve süresi içerisinde yapılması herhangi bir hakkı kaybına yol açılmaması açısından çok önemlidir. Bu nedenle bu konuda hukuki destek ve avukatlık hizmeti almanız alacaklarınızın hukuka uygun ve etkili olarak tahsili açısından faydalı olabilecektir.

TMSF tarafından yapılan 06.08.2021 tarihli basın açıklaması şu şekildedir:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen ve aynı Kanunun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen;

  • Şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mal, hak ve varlıklarına, mevcut denetim raporları kapsamında tespit edilen tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanun kapsamında ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilmiş,
  • Şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde gerekli güvenlik ve koruma tedbirleri alınmış ve ülke çapındaki 426 şubenin tümü kapatılarak kiralık lokasyonların boşaltılması işlemlerine başlanılmıştır.

Şirketlerin tasfiye eylem planları kapsamında tasfiye komisyonları tarafından hâlihazırda;

  • Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme,
  • Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti,
  • Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti,
  • Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması,
  • Toplam 53.533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti,
  • Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri

devam etmekte olup yukarıda belirtilen çalışmaların süratle tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

Bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen tüm dava/takipler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesi kapsamında, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 02.07.2021 tarihi itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine yeni dava/takip de yapılamayacaktır.

Diğer taraftan;

  • Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişiler daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır.
  • Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödemeleri gerekmekte olup vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır.

BDDK tarafından yapılan 28.07.2021 tarihli basın açıklaması şu şekildedir:

BDDK Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 214 5000 İnternet adresi: www.bddk.org.tr BASIN AÇIKLAMASI 28/07/2021 Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (6361 sayılı Kanun) “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci” başlılı Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Kuruma başvuruda bulunanlardan, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacağı tespit edilenler ile durumlarını öngörülen süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmeyenler veya sunduğu plan Kurul tarafından yeterli görülmeyenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarruf finansman faaliyeti kapsamında müşterilerinden para toplayan ancak Kuruma başvurmayanlar hakkında Kurul, 50/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında tasfiyesine karar verebilir. Tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır. 6361 sayılı Kanunun “Tasarruf finansman şirketinin faaliyet izninin kaldırılması ve tasfiyesi” başlıklı 50/A maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen; “Kurul tarafından tasfiyesine karar verilen şirketler, Kurul tarafından atanacak en az üç kişilik tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilir. Tasfiye komisyonu üyeleri, Kurum ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşur. Tasfiye komisyonu üyeleri ile bu kişiler tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenlere, atandıkları veya görev yaptıkları şirketlerin doğmuş ya da doğacak kamu borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının ve her türlü işçi alacakları ile söz konusu şirketlerin tabi olduğu ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi, cezai ve mali sorumluluk yüklenemez. Tasfiye komisyonu üyelerinin ücret dâhil diğer hak ve yükümlülükleri Kurul tarafından belirlenir.” hükmü kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 01.07.2021 tarih ve 9647 sayılı Kararı ile Kanunun Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tasfiyesine karar verilen 21 adet tasarruf finansman şirketine Kurulun 01.07.2021 tarih ve 9648 sayılı ve 08.07.2021 tarihli ve 9691 sayılı Kararları ile tasfiye komisyonu ataması yapılarak anılan şirketlerin tasfiyesi işlemlerine başlanmıştı. BASIN AÇIKLAMASI BDDK Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 214 5000 İnternet adresi: www.bddk.org.tr 2/2 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek tasfiye komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda tasfiyeye ilişkin süreçler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BDDK Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 214 5000 İnternet adresi: www.bddk.org.tr BASIN AÇIKLAMASI 02/07/2021 Bilindiği üzere, 02.07.2021 tarihli ve 31529 sayılı Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer’inde yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı Kararı ile Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanun (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kurumumuza başvuruda bulunmuş olup intibak planı yeterli görülmeyen 21 şirketin, Kanunun geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilmiştir. Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden ekli listede yer alan 6 şirketin intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8 şirketin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında Kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve Kurumumuzca ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede, intibak incelemesi süren şirketler bakımından Kurumumuz değerlendirmeleri devam etmekte olup söz konusu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
BDDK Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 214 5000 İnternet adresi: www.bddk.org.tr BASIN AÇIKLAMASI 02/07/2021 Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,  12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında “İzinsiz faaliyette bulunmak” suçundan işlem tesis edileceği,  08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur. Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle “intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine” karar verilmiş BASIN AÇIKLAMASI BDDK Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 214 5000 İnternet adresi: www.bddk.org.tr 2/2 olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BDDK’nın tasfiyesine karar verdiği 21 firma ise şöyle:

1- IKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

2- VİZYONEVIM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

3- DOĞRUEVIM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

4- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5- BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

6- FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

7- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

8- HH AYDIN YATIRIM HOLDING A.Ş.

9- İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13- DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

14- GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16- ÖNCEEVIM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

17- MOREVIM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

18- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLETİŞİM OTOMOTIV İLETİŞİM ORGANİZASYON

21- TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.